Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu (e-shopu)

Článok I

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. zákon z 25. marca 2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 151/2014 Z. z., 173/2015 Z.z., 391/2015 Z.z.).

2. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi (napr. SZČO), sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

3. Predávajúci je v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok zároveň aj:

a) prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho uvedenej v záhlaví (ďalej tiež len „e-shop“).

b) prevádzkovateľom informačného systému / informačných systémov v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Kontaktné údaje predávajúceho:

Unihouse, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vl. č. 26186/T, IČO 45851387, DIČ: 2023113950, IČ DPH: SK2023113950, sídlo: Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava, SR, štatutárny orgán: Stanislav Čaklovič – konateľ (ďalej ako „predávajúci“)

Kontaktná adresa (korešpondenčná adresa):

Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 91702 Trnava, Slovenská republika.

Email:info@unihouse.sk

Tel.: +421918882180, +421335903221

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1, Slovenská republika.

Kompletné obchodné podmienky

1